ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

 
  • ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ

  • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ

  • ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ-ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ (PEG-PEJ)

  • ΧΡΩΜΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΕΚΤΟΜΗ (EMR) - ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗ

  • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΕΚΤΟΜΗ - (ESD)

  • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΚΤΟΜΗ- (EFTR)

  • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΥΟΤΟΜΗ - (POEM)