ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

 
 • ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

 • ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (ERCP)-ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΣΚΟΠΗΣΗ

 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ

 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ

 • ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ-ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ (PEG-PEJ)

 • ΧΡΩΜΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΕΚΤΟΜΗ (EMR) - ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗ

 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΕΚΤΟΜΗ - (ESD)

 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΚΤΟΜΗ- (EFTR)

 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΥΟΤΟΜΗ - (POEM)